محل تبلیغات شما
گفته ها و گزارش های افراد نزدیک به حاجی بشیر حکایت دارد که حاجی بشیر گاده را کرونا گرفته است و در شفاخانه افغان جاپان وضعیت مناسبی ندارد. همان گونه که با او آشنا می باشید، او فردی است که صاحب بروکر های فارکس بوده و میلیون ها دالر از مردم غریب افغانستان یده است. امید که قبل از مرگ او مردم غریب افغانستان در این شرایط به پیسه های خود دست پیدا کنند.

حاجی بشیر را کرونا گرفته است

سرنوشت پول های دزدیده شده توسط حاجی بشیر مشخص نیست...

مظاهره سراسری در مقابل صرافی البشیر در کل کشور

های ,بشیر ,حاجی ,افغانستان ,غریب ,مردم ,حاجی بشیر ,غریب افغانستان ,مردم غریب ,را کرونا ,کرونا گرفته

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

اقتصاد پوهنه آموزش رایانه ، مدیریت و کسب و کار